فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس سینه دستگاه تک دست معکوس نشسته

پرس سینه دستگاه تک دست معکوس نشسته. نمای جانبی
پرس سینه دستگاه تک دست معکوس نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید