با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس سینه دستگاه تک دست موازی نشسته

پرس سینه دستگاه تک دست موازی نشسته. نمای جانبی
پرس سینه دستگاه تک دست موازی نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید