فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

جلوبازو دمبل چرخشی متناوب نشسته

جلوبازو دمبل چرخشی متناوب نشسته. نمای جانبی
جلوبازو دمبل چرخشی متناوب نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید