با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

حالت شنا پا ضربدری به بیرون

حالت شنا پا ضربدری به بیرون. نمای جانبی
حالت شنا پا ضربدری به بیرون. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید