فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات به پهلو با کش

اسکوات به پهلو با کش. نمای جانبی
اسکوات به پهلو با کش. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید