با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیرشکم پا جفت دورانی

زیرشکم پا جفت دورانی. نمای جانبی
زیرشکم پا جفت دورانی. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید