با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

چهاردست و پا با بلند کردن یک دست

چهاردست و پا با بلند کردن یک دست. نمای جانبی
چهاردست و پا با بلند کردن یک دست. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید