با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

حالت هرم

حالت هرم. نمای جانبی
حالت هرم. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید