فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

شنا سوئدی

شنا سوئدی. نمای جانبی
شنا سوئدی. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید