با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پلانک با بلند کردن یک پا

پلانک با بلند کردن یک پا. نمای جانبی
پلانک با بلند کردن یک پا. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید