فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

پلانک پهلو حرکتی

پلانک پهلو حرکتی. نمای جانبی
پلانک پهلو حرکتی. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید