با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پلانک با حمایت ساعد و زانو

پلانک با حمایت ساعد و زانو. نمای جانبی
پلانک با حمایت ساعد و زانو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید