با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه شراگ با کش تک خوابیده

سرشانه شراگ با کش تک خوابیده. نمای جانبی
سرشانه شراگ با کش تک خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید