با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

چرخش داخلی شانه با کش خوابیده

چرخش داخلی شانه با کش خوابیده. نمای جانبی
چرخش داخلی شانه با کش خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید