با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

چرخش خارجی شانه با کش خوابیده

چرخش خارجی شانه با تراباند خوابیده. نمای جانبی
چرخش خارجی شانه با تراباند خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید