با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

دور کردن ساق ها با کش دور پا با زانوهای خم دمر

دور کردن ساق ها با کش دور پا با زانوهای خم دمر. نمای جانبی
دور کردن ساق ها با کش دور پا با زانوهای خم دمر. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید