با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت پا دستگاه خوابیده

پشت پا دستگاه خوابیده. نمای جانبی
پشت پا دستگاه خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید