با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش ضربدری سرینی

کشش ضربدری سرینی. نمای جانبی
کشش ضربدری سرینی. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید