فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش ضربدری سرینی خوابیده

کشش ضربدری سرینی خوابیده. نمای جانبی
کشش ضربدری سرینی خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید