با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

لانگز با کش و چرخش تنه با مدیسن بال روی بوسو بال

لانگز با کش و چرخش تنه با مدیسن بال روی بوسو بال. نمای جانبی
لانگز با کش و چرخش تنه با مدیسن بال روی بوسو بال. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید