با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

لانگز عمیق

لانگز عمیق. نمای جانبی
لانگز عمیق. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید