فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه پشت تی بار

سرشانه پشت تی بار. نمای جانبی
سرشانه پشت تی بار. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید