با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

ساق پا نشسته دستگاه تک

ساق پا نشسته دستگاه تک. نمای جانبی
ساق پا نشسته دستگاه تک. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید