فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

پرواز قفسه سینه دستگاه گیره متقاطع تک نشسته

پرواز قفسه سینه دستگاه گیره متقاطع تک نشسته. نمای جانبی

پرواز قفسه سینه دستگاه گیره متقاطع تک نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید