با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرواز قفسه سینه دستگاه گیره متقاطع تک نشسته

رواز قفسه سینه دستگاه گیره متقاطع تک نشسته. نمای جانبی

پرواز قفسه سینه دستگاه گیره متقاطع تک نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید