با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات به پهلو با کش بالای زانو

اسکوات به پهلو با کش بالای زانو. نمای جانبی
اسکوات به پهلو با کش بالای زانو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید