با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

فرود-اسکوات از روی سکو

فرود-اسکوات از روی سکو. نمای جانبی
فرود-اسکوات از روی سکو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید