فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

شنا سوئدی روی مشت

شنا سوئدی روی مشت. نمای جانبی
شنا سوئدی روی مشت. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید