با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

خارج پا با کش دور مچ پا ایستاده

خارج پا با کش دور مچ پا ایستاده. نمای جانبی
خارج پا با کش دور مچ پا ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید