با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

خارج پا با کش دور مچ پا دمر

خارج پا با کش دور مچ پا دمر. نمای جانبی
خارج پا با کش دور مچ پا دمر. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید