با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش جلو ران زانو پایین

کشش جلو ران زانو پایین. نمای جانبی
کشش جلو ران زانو پایین. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید