با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

لانگز به پهلو با تراباند دور ران  با دمبل در دست

لانگز به پهلو با تراباند دور ران با دمبل در دست. نمای جانبی
لانگز به پهلو با تراباند دور ران با دمبل در دست. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید