با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

چرخش داخلی شانه با کش ایستاده

چرخش داخلی شانه با کش ایستاده. نمای جانبی
چرخش داخلی شانه با کش ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید