با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرش قیچی-فرود

پرش قیچی-فرود. نمای جانبی
پرش قیچی-فرود. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید