فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

بلند کردن پاها از روی زمین در وضعیت خوابیده به پشت

بلند کردن پاها از روی زمین در وضعیت خوابیده به پشت. نمای جانبی
بلند کردن پاها از روی زمین در وضعیت خوابیده به پشت. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید