فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

خم و باز کردن زانو 90 90

خم و باز کردن زانو 90 90. نمای جانبی
خم و باز کردن زانو 90 90. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید