فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

پرش طول-فرود

پرش طول-فرود. نمای جانبی
پرش طول-فرود. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید