با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات سومو با چرخش خارجی ران با کش متناوب

اسکوات سومو با چرخش خارجی ران با کش متناوب . نمای جانبی
اسکوات سومو با چرخش خارجی ران با کش متناوب . نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید