فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات پرش با دمبل

اسکوات پرش با دمبل. نمای جانبی
اسکوات پرش با دمبل. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید