با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

جلوپا تک با کش نشسته

جلوپا تک با کش نشسته. نمای جانبی
جلوپا تک با کش نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید