فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

جلوپا تک نشسته

جلوپا تک نشسته. نمای جانبی
جلوپا تک نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید