فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

انقباض ایزومتریک چهارسر پاصاف تک نشسته

انقباض ایزومتریک چهارسر پاصاف تک نشسته. نمای جانبی
انقباض ایزومتریک چهارسر پاصاف تک نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید