با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکات تک پا روی بوسوبال با لمس چهار جهت

اسکات تک پا روی بوسوبال با لمس چهار جهت. نمای جانبی
اسکات تک پا روی بوسوبال با لمس چهار جهت. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید