با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات تک پا با لمس هشت جهت

اسکوات تک پا با لمس هشت جهت. نمای جانبی
اسکوات تک پا با لمس هشت جهت. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید