فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات تک پا با جابجایی مورب مدیسن بال

اسکوات تک پا با جابجایی مورب مدیسن بال . نمای جانبی
اسکوات تک پا با جابجایی مورب مدیسن بال . نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید