فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

خارج پا تک حالت صدف خوابیده

خارج پا تک حالت صدف خوابیده. نمای جانبی
خارج پا تک حالت صدف خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید