با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

لانگز به پهلو با تراباند روی بوسوبال با پرس سرشانه دمبل

لانگز به پهلو با تراباند روی بوسوبال با پرس سرشانه دمبل. نمای جانبی
لانگز به پهلو با تراباند روی بوسوبال با پرس سرشانه دمبل. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید