فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

پرش جانبی

پرش جانبی. نمای جانبی
پرش جانبی. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید