با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرش جانبی متوالی

پرش جانبی متوالی. نمای جانبی
پرش جانبی متوالی. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید