فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت پا تک دمر خوابیده

پشت پا تک دمر خوابیده. نمای جانبی
پشت پا تک دمر خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید