با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

لانگز با تراباند روی بوسوبال با پرس سرشانه دمبل

لانگز با تراباند روی بوسوبال با پرس سرشانه دمبل. نمای جانبی
لانگز با تراباند روی بوسوبال با پرس سرشانه دمبل. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید