فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

پرش-فرود

پرش-فرود. نمای جانبی
پرش-فرود. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید